ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

14 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ให้สัมภาษณ์กับรายการคนเปลี่ยนเมือง ทางสื่อ Social media “มติชนออนไลน์” ในหัวข้อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับให้เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)**การบันทึกภาพภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด