ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

14 ม.ค.65 เวลา 07.30 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน ดำเนินการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ สำนักวิปัสสานาวิเวกอาศรม