ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

14 ม.ค.66 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะโก เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม รวมถึงให้เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถของเด็ก การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมทางการศึกษา และการจัดกิจกรรม จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดโครงการฯครั้งนี้ ณ ลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน (โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน)