ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

15 ก.พ.65 เวลา 09.00 น. นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานด้านการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายนวมินทร์ฯ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี