ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

15 ก.ย.64 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 3/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ในส่วนของกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ฯลฯ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน