ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

15 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมประธานกรรมการชุมชน ตัวแทนการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ พร้อมทั้งดำเนินการให้ความรู้ สาธิต พร้อมให้ปฏิบัติ การตรวจคัดกรองตนเองในการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ด้วยวิธีการแบบเร่งด่วน โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) ให้กับประธานกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน