ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

15 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (Asian dengue day) เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 5 หน่วย ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบ้านสวน สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านสวน ที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาในการขับเคลื่อนดำเนินงานการขจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน