ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

15 มี.ค.65 เวลา 13.30 น. นางวันทนา ชิตวิเศษ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบาก อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสตรี อันจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของสตรีที่เจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะยากลำบากจำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน