ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

16 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน และการสรุปรายงานโครงการในปีงบประมาณ 2564 ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 33 โครงการ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน