ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

16 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสนับสนุนเจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย แก่นักเรียนและครู โรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ให้เป็นไปตามมาตรการ Covid Free Settings