ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

16 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข และมอบหมายนโยบายกับหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ พร้อมกับแนะนำพนักงาน ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน