ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

16 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ชุดที่ 1 (พิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน