ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

17 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีความรู้และขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติที่มีการกำหนดเพิ่มเติมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียน/หนังสือสั่งการ โดยได้รับเกียรติจากนายพิสัณห์ เนื่องจำนง ตำแหน่งคลังจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน