ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

17 ธ.ค.64 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดระบบการรณรงค์ คัดแยก รวบรวมกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีภายในพื้นที่ และนำส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการปัญหาปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมไปถึงยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชนเป็นไปอย่างยั่งยืน