ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

18 ก.ค.66 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างความรอบรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ สำหรับประชาชนวัยทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเป็นสุข ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความสุข การสร้างเสริมภาพลักษณ์ และคุณค่าในตนเอง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเล่าเรื่อง/นําเสนอเรื่องดี และคนดีของชุมชนสังคม/การมีชีวิตบั้นปลายอย่างสงบ

และในเวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน