ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 ก.พ.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความรอบรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้กับประชาชนวัยทำงาน กลุ่มอายุ 45 – 59 ปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ ให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเป็นสุข โดยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน