ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

18 ก.ย.66 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้ารับการประเมินผล การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จัดใด อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน/สภาองค์กรชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และผู้แทนผู้นำศาสนา เข้าร่วมการประเมินผลฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน