ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 มี.ค.65 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนได้รับเกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปี 2564 ในระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 58 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงในอนาคต รวมไปถึงให้มีการพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต