ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ,นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการฝึกปฏิบัติกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตจากข้าว” และ “ดำนาปลูกข้าว” ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านสวน จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี และนางวราภรณ์ เฮงไล้ เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 2