ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

18 เม.ย.65 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมตรวจคัดกรองโรค COVID – 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน หลังจากเดินทางในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ