ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

19 ก.ย.66 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 5/2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 และการประชุมเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน