ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

19 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน