ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

2 ก.พ.65 เวลา 12.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในโครงการโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการสอน ON Line ในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการปรับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นที่เหมาะสม ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี