ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

2 ก.พ.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร “นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (รวมเมืองพัทยา)” รุ่นที่ 1 พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน