ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

2 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้สำนักช่าง ลงพื้นที่ดูดโคลนเลนจากท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน