ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

2 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการมอบแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง