ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนางานจักสานเชือกมัดฟางของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวนให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวนมีกิจกรรมร่วมกัน มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “สืบสานภูมิปัญญา งานจักสานเชือกมัดฟาง” (วันที่สาม) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน จำนวน 15 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี