ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

2 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวเขตเพื่อยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ระหว่างเทศบาลเมืองบ้านสวนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ซึ่งมีนายวินัย สุนทรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมหารือฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน