ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

2 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดย นางสาวจริยา กลิ่นอุดม ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแล้อม และนายภพพิสุทธิ์ สุทธิพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารและโรงอาหาร และตรวจเฝ้าระวังเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหาร ตามโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์อาหาร ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลชลบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร