ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

ภาพบรรยากาศที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร “การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาบาริสต้ามืออาชีพ” ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2,3,7 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน (มาลัยทอง)