ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

20 ก.ค.65 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการปลุกจิตสำนึกร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดในชุมชน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน