ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

20 ก.ค.66 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานคุ้มครองผู้บริโภค และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดการอบรมโครงการตลาดสดสะอาด ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และยกระดับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดของกรมอนามัย โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ตลาดนัดซอย 11 และตลาดนัดแม่ละมัย