ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

20 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ชุดที่ 1 (พิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการ) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน