ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

20 ธ.ค.64 เวลา 14.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการดูแลคุณภาพชีวิตเพื่อชาวบ้านสวนให้อยู่ดีกินดี ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน