ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

20 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากคุณพีระนุช ศิริสาคร วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน