ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

20 มิ.ย.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 และการประชุมเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน