ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

20 ม.ค.65 เวลา 07.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวปภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านหนองตะโก ดำเนินการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ซอยบ้านสวนยามนิมิต ม.1