ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

21 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนพิการ และเยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน 14 ราย