ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

21 ธ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองของเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน