ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

21 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะนวดผ่อนคลาย ในสถานประกอบการโดยผู้พิการทางสายตา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดชลบุรี ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน