ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ และโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ วัดอรัญญิกาวาส ณ สำนักชีนารีวงศ์*โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของฯครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าเตียวเทียนซือ