ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. นายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี