ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายสำนัก/กอง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน