ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 ก.ย.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมกับมอบค่าตอบแทนการประชุมเข้ากองทุนสวัสดิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ดูแล จำนวน 14,500 บาท ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน