ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

22 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือ อนุมัติระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายสวัสดิการ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน