ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

22 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ และร่วมรับฟังความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาชาวบ้านรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก 9 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน