ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.65 เวลา 07.30 น. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านเขามยุรา ดำเนินการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ รวมทั้งสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK ณ สนามเด็กเล่นพิมพาภรณ์ ม.7