ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชสงค์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำชุมชนทั้ง 47 ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว และประชาชนในชุมชนของตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจากเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี , นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลชลบุรี และทีมวิทยากรจากคลินิกบูรพารักษ์ สาขาศรีราชา ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน