ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 เม.ย.65 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน