ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

23 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ชุดที่ 3 (ด้านการติดตามและการประเมินผล) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ เรื่องเพื่อพิจารณา โครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 โครงการ และโครงการที่ขอมติจากที่ประชุม โครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ จำนวน 2 โครงการ , โครงการเพื่อนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ฯ จำนวน 4 โครงการ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน